Гишүүдийн анхааралд :
Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт :: Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл
Он : / 2017 / 2016 / 2015
Оруулсан огнооХамаарах хугацаа
2017-05-09 2017 он 1 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл
2017-05-09 2017 он 3 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл
2017-05-09 2017 он 4 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл
2017-07-05 2017 он 5 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл
2017-07-05 2017 он 6 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл
2017-08-03 2017 он 7 сар тендерийн ерөнхий мэдээлэл