Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт :: Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл
Он : / 2017 / 2016 / 2015
Оруулсан огнооХамаарах хугацаа
2015-11-12 2015 оны 07 сарын 01 - 08 сарын 12 ны хүртэл
2015-11-12 2015 оны 08 сарын 15 - 11 сарын 06 ны хүртэл
2015-12-23 2015 оны 12 сарын 24 ны өдөр
2015-11-12 2015 оны 2 сарын 18 - 06 сар 29 ны хүртэл