Илүү тээш :: Бангкок

ЭНГИЙН АНГИЛАЛ - БАНГКОК

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
2 дахь тээш3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см

УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
150.000₮ 2.500THB 220.000₮ 4.000THB 100.000₮ 2.000THB 200.000₮ 4.000THB

БИЗНЕС АНГИЛАЛ - БАНГКОК

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
 + УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
220.000₮ 4.000THB 100.000₮ 2.000THB 200.000₮ 4.000THB
Үндэсний Агаарын Тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний
стандартыг сайжруулахаар Олон улсын иргэний нисэхийн холбооноос гаргасан IATA - 302
тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж зорчигчдын тээшний журмыг ширхэгийн системд шилжүүлсэн. Та
энгийн ангилалаар аялсан тохиолдолд 23кг хүртэл НЭГ ширхэг, бизнес ангилалаар аялсан
тохиолдолд 32кг хүртэл ХОЁР ширхэг тээш үнэгүй тээвэрлэх боломжтой.

 

Онцгойлон: