Тээш :: Амьд амьтан

Амьд амьтан

 

Агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэх / PETC / буюу агаарын хөлгийн зорчигчийн бүхээгт, /AVIH / буюу тээшинд тээвэрлэх гэж 2 ангилна.

 

Агаарын хөлгийн зорчигчийн бүхээгт тээвэрлэгдэх амьд амьтан /PETC/

 

-  Тэжээвэр амьтан болон агуулах савыг нийлүүлээд дээд нийт жин нь 5 кг байх.

-  Агуулах савны өндөр нь 25см-ээс хэтрэхгүй байх ба 3 талын хэмжээсийн нийлбэр нь 115 см байна.

-  Агаарын хөлгийн зорчигчийн бүхээгт тээвэрлэгдэх амьд амьтан нь тусгай тээшний хураамжийн дагуу төлбөр төлнө

 

AVIH – агаарын хөлгийн ачааны тасалгаанд бүртгэгдсэн тээш хэлбэрээр тээвэрлэгдэх амьд амьтан.

 

- AVIH-нь 32кг-аас хэтрэхгүй тусгай тээшний хураамжаар тээвэрлэгдэнэ.

Онцгойлон: